WordPress database error: [Table 'kimmor64_wp436.wpn7_ppress_plans' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM wpn7_ppress_plans WHERE status = 'true'

Institutionaalinen valmius suomalaisessa yhteiskunnassa | GLASE

Institutionaalinen valmius ja joustavuus suomalaisessa yhteiskunnassa

Professori Pauli Kettusen johtama teemaryhmä käsittelee ylirajaiseen liikkuvuuteen liittyviä institutionaalisia turvallisuushaasteita ja vastauksia. Tutkimusryhmän ydinkysymyksiä ovat:

1. Tasa-arvo

Miten tunnistaa sosiaalisen epätasa-arvon ja syrjäytymisen mekanismeja ylirajaisen liikkuvuuden maailmassa? Miten ehkäistä sosiaalisten jakojen luomia turvallisuusuhkia? 

2. Kansalaisoikeudet

Miten pohjoismaisen hyvinvointivaltion käsitys kansalaisen oikeuksista sovitetaan yleisiin ihmisoikeuksiin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikassa?

3. Kolmas sektori

Miten kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijat voivat edistää syrjimätöntä ja osallistavaa sosiaalista koheesiota?

Hankekuvaus

P rofessori Pauli Kettusen johtama teemaryhmä käsittelee ylirajaiseen liikkuvuuteen liittyviä institutionaalisia turvallisuushaasteita ja vastauksia. Työtä ohjaavan hypoteesin mukaan uhkana on useiden erilaisten sosiaalisten jakojen kietoutuminen yhteen epätasa-arvon ja syrjäytymisen uusiksi mekanismeiksi. Ne puolestaan vahvistavat uhkakokemuksia ja samalla heikentävät kykyä vastata uhkiin.

Tällaisen itseään vahvistavan kehän katkaisemiseen tarvitaan institutionaalista joustavuutta. Sitä edistävä politiikka tunnustaa kulttuurisen moninaisuuden ja kiinnittää huomiota eri sosiaalisten jakojen yhteen kietoutumiseen.

Näin vähennetään sekä fundamentalistisen terrorismin että rasismin ja muukalaisvihan houkutuksia. Tällainen politiikka edellyttää eri politiikkalohkojen, päätöksentekotasojen ja toimijatahojen koordinointia sekä tätä tukevaa tutkimustietoa.

Teemaryhmään kuuluvat prof. Pauli Kettusen (Helsingin yliopisto) lisäksi tutkijat Saara Pellander (Helsingin yliopisto), sekä Itä-Suomen yliopistosta Jaana Palander, Pirjo Pöllänen, Tiina Sotkasiira ja Anni Rannikko. Samasta yliopistosta ryhmään osallistuu myös professori Laura Assmuth.

Osatutkimukset

1. Kansalaisuus ja ihmisoikeudet maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa

Professori Kettunen & tutkijat Palander, Pellander

Ylirajainen liikkuvuus kyseenalaistaa valtion kansalaisuutta yhteiskuntaan kuulumisen perusteena, mutta toisaalta kansalaisuuden ihanteita nostetaan uhka-arvioiden näkökulmasta esiin maahanmuuton ja perheen yhdistämisen kriteereitä määritettäessä. Osatutkimuksessa selvitetään yhteisöön kuulumisen, kansalaisuuden ja ihmisoikeuksien jännitteitä ja näiden ratkaisupyrkimyksiä. Maahanmuuton ja kotouttamisen normatiivisia standardeja tutkitaan sekä niitä määrittelevän politiikan että niiden soveltamista koskevien oikeustapausten kannalta. Erityisesti tarkastellaan Euroopan tason ja kansallisen tason suhdetta.

2. Kansalaisyhteiskunta ja kolmas sektori osallistavan sosiaalisen koheesion rakentamisessa

Professori Assmuth & tutkijat Palander, Pellander, Pöllänen, Sotkasiira ja Rannikko

Osatutkimusta suuntaa aiempaan tutkimukseen perustuva käsitys demokraattisen osallistumisen ja mielekkään työllistymisen merkityksestä turvallisuudelle. Vapaaehtoisella kansalaisaktiivisuudella ja kolmannen sektorin toiminnalla voi olla tärkeä osuus sosiaalisen koheesion edistämisessä. Yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin sekä Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n kanssa tarkastellaan turvapaikanhakijoiden selviytymistä tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Tärkeällä sijalla on kysymys maahanmuuttajien oman toimijuuden institutionaalisista edellytyksistä ja yksilöllisistä ja yhteisöllisistä merkityksistä.

Kirjoita hakusi ja paina Enter