WordPress database error: [Table 'kimmor64_wp436.wpn7_ppress_plans' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM wpn7_ppress_plans WHERE status = 'true'

Muuttoliike, arjen turvallisuus ja suomalainen yhteiskunta | GLASE

Muuttoliike, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi

Professori Laura Assmuthin johtama teemaryhmä tarkastelee turvallisuutta maahanmuuttajien ja heidän perheidensä näkökulmasta. Tutkimusryhmän ydinkysymyksiä ovat:

1. Arjen turvallisuus

Kuinka yksilöiden ja perheiden arjen turvallisuus rakentuu paikallisesti?

2. Maahanmuuttajien turvallisuus

Kuinka julkinen valta ja kansalaisyhteiskunnan toimijat rakentavat tai haastavat yksilöiden ja perheiden turvallisuutta maahanmuuttajien arjessa?

Hankekuvaus

P rofessori Laura Assmuthin johtama teemaryhmä tarkastelee turvallisuutta maahanmuuttajien ja heidän perheidensä näkökulmasta. Kiinnostus kohdistuu käytäntöihin, joiden avulla maahanmuuttajataustaiset yksilöt ja perheet luovat ja ylläpitävät toimintakykyään muuttuvassa, hauraassa ja pitkälti ennakoimattomassa arjessaan.

Huomion kohteena ovat arjen erilaiset ja eritasoiset turvallisuuskysymykset sekä turvallisuutta lisäävät tekijät.

Tutkimuksen aineisto kootaan osallistavan kehittämistutkimuksen menetelmin eri puolella Suomea.

Professori Laura Assmuthin lisäksi teemaryhmässä ovat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkijat Jaana Palander, Pirjo Pöllänen, Tiina Sotkasiira ja Ville-Samuli Haverinen. Helsingin yliopistosta on mukana on tutkija Saara Pellander.

Teemaryhmä Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla.

Osatutkimukset

1. Arjen turvallisuus ja maahanmuuttajaperheet

Tutkijat: Pöllänen ja Pellander

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka Suomessa asuvat siirtolaiset, turvapaikanhakijat, pakolaiset ja venäläiset maahanmuuttajat tuottavat arjen toimintakykyä sekä arjen turvallisuutta itselleen ja perheilleen. Erityisesti keskitytään hyvinvointivaltion ja kolmannen sektorin rooliin toimintakyvyn rakentumisessa. Aineisto koostuu etnografisesta haastattelu- ja havainnointiaineistosta, joka kerätään Turussa, Tohmajärvellä, Kiteellä ja Helsingissä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten tiukentuva lainsäädäntö perheenyhdistämisestä vaikuttaa siirtolaisten perhe-elämään ja kuinka epävarmuus perhe-elämän tulevaisuudesta vaikuttaa perheiden arjen turvallisuuteen.

2. Maahanmuuttajien osallisuuden lainsäädännöllinen kehikko ja politiikat

Tutkijat: Palander ja Pöllänen

Tutkimus kartoittaa sisäiseen ja etenkin ns. pehmeään turvallisuuteen liittyviä rajoja sekä tarkastelee politiikan ja lainsäädännön vaikutuksia maahanmuuttajien toimijuuteen ja hyvinvointiin. Tarkastelussa on maahanmuuttajien turvallisuuden tunteeseen vaikuttava lainsäädäntö ja hallinnollinen toiminta, erityisesti perheenyhdistämisen rajoittaminen. Huomiota kiinnitetään myös maahanmuuttajien työmarkkina-asemaan ja toimeentuloturvaan. Tutkimusaineistoina ovat lainsäädäntö, oikeuskäytäntö sekä ohjelmalliset politiikka-asiakirjat.

3. Maahanmuuttajat ja sosiaaliturva

Tutkijat: Sotkasiira ja Haverinen

Tutkimus analysoi maahanmuuton ja siihen liittyvien kulttuuristen muutosten limittymistä hyvinvointivaltion politiikkaan ja käytäntöihin paikallis- ja aluetasolla. Tutkimus toteutetaan osana Sotkasiiran hanketta Autonomiaa vai integrointia? Maahanmuuttajat ja hyvinvointi suomalaisella syrjäseudulla. Aineisto kerätään haastattelemalla ja havainnoimalla ja siinä sovelletaan kehittämistutkimuksen menetelmiä.

Kirjoita hakusi ja paina Enter